Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

Vårt budgetförslag 2023

6 Vårt budgetförslag 2023

Utifrån vår vision, styrmodell och mål så presenterar vi vårt förslag på Resultatbudget, Driftsbudget och Investeringsbudget.

Vi anser att den årliga kostnadsmassan för kommunens verksamhet skall granskas och ifrågasättas i syfte att kunna bedriva en effektiv verksamhet.

 

6.1 Resultatbudget

Vår resultatbudget för 2023 innebär ett positivt resultat på 17,8 mnkr, dvs 2% av intäkterna.

Skatteintäkterna är beräknade på en skattesats om 22,56 kr, dvs oförändrad skatt. Vidare är skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning som är upptagna i resultatbudgeten beräknade utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos Cirkulär 22:06. År 2021 utmärktes av återhämtningen efter coronapandemin och BNP växte med 4,8 procent. De flesta prognosmakare ser framför sig en relativt god tillväxt även i år.

Skatteunderlaget i riket beräknas öka med 4,2 procent 2022 och 3,9 procent 2023.

Kommunens netto av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2023 beräknas öka med 3,04 procent i jämförelse med budget 2022.

Kostnaderna för kommunerna generellt väntas öka kraftigt 2023.

 

6.2 Driftbudget

I kommunens driftbudget framgår de anslag av kommunalskattemedel som förvaltningen tilldelats. Nettokostnaden uppgår till 873,6 mnkr och ökar med 20,9 mnkr, eller +2,5% jämfört med budgeten för 2022, jämför vi med bokslutet för 2021 så är ökningen över 61,2 mnkr men då utan hänsyn till bland annat en extra pensionsskuldavsättning gjord i samband med bokslutet 2021.

Kostnaden för avtalspensioner (inklusive finansiell kostnad) beräknas öka med 31 miljarder kronor 2023 för kommunsektorn och för Bromöllas del handlar det om ca 7 mnkr. Det beror främst på inflationsuppgången men även på premiehöjningar i det nya pensionsavtalet och löneökningar under pandemin. En dryg fjärdedel förklaras sammantaget av det nya pensionsavtalet. Resterande ökning beror på värdesäkringen av skulden (finansiell kostnad) och andra effekter av pris- och löneökningarna.

Kostnadsökningen förklaras främst av:

    • Kraftig ökning av prisbasbeloppet.
    • Nytt avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda premienivåer.
    • Högre löneökningar.
    • Ovanligt låga pensionskostnader för 2022

För att möta utmaningarna vill vi att kommunstyrelsen arbetar fokuserat med effektivitet inom alla delar av kommunen. Det bör ge ett resultat i form av en kontrollerad kostnadsutveckling och en god budgetföljsamhet.

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen blir en av de absolut största utmaningarna
framöver.

Resultaten ser fortfarande relativt goda ut i kommunerna generellt i år, men kraftiga prisökningar och ökade pensionskostnader gör tillsammans med avveckling av statsbidrag att ekonomin blir betydligt tuffare år 2023.

Bromölla kommun behöver vidta åtgärder både för att möta de ekonomiska utmaningarna (efter pandemi, kriget i Ukraina med hög inflation efter detta) liksom svårigheterna att lösa kompetensförsörjningen framöver.

Med den kommunala beskattningsrätten följer ett stort ansvar och den måste användas återhållsamt. Bromölla kommun ska inte ta ut mer i skatt än vad som är nödvändigt för att effektivt och med hög kvalitet leverera det kommunala uppdraget till kommuninvånarna. Kommunstyrelsens ambition ska vara att skattesatsen minskas på sikt.

Vi gör i denna budget en satsning på ökad kvalitet. Vårt fokus och prioritet är kärnverksamheten. Från och med 2023, dvs efter valet nu 2022, så är vår ambition vid eventuell majoritet att justera kommunens styrmodell, med ambitionen att införa en mål- och tillitsbaserad styrning. Utgångspunkten för efterföljande period ska vara att förvaltningen ska förväntas öka effektiviteten med 1 %. Detta för att långsiktigt kunna möta förväntade åtaganden och demografiska förändringar. Taxor och avgifter ska årligen räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet,

Generell uppräkning
I årets budget ges en generell uppräkning till samtliga verksamheter på 2,9%, dvs 24,7 mnkr. I SKR:s senaste prognos (22:06) av prisindex för kommunal verksamhet bedöms att priser och löner ökar med 2,9% i snitt. Stöd och omsorg tilldelas i detta budgetförslag 8,4%. Vilket betyder 5,4% utöver den generella uppräkningen. Totala satsningen uppgår då till 26,3 mnkr till Stöd & omsorg. Till Utbildning stöttar vi med totalt 6,6%, dvs med 23,5 mnkr, detta betyder 3,7% utöver den generella uppräkningen. Den totala tilldelningen inklusive den generella uppräkningen landar på 20,9 mnkr (2,5%).

Vi Moderater ser stora möjligheter till effektivisering inom förvaltningen. Vi vill att det ska göras en total översyn av organisationen. Vidare ska det löpandes skapa utredningsuppdrag i samspel mellan politik och förvaltning på åtgärder som ska leda fram till effektiviseringsåtgärder inom förvaltningen utan att kvalitén mot våra brukare försämras. Dessa åtgärder ska täcka det behov som föreligger mot den listning som är framtaget av verksamheterna.

För planåren bedömer SKR att prisindex för kommunal verksamhet ökar med 2,1% år 2024 respektive med 3,1% år 2025. Det råder mycket stor osäkerhet kring framtida skatteintäkter, befolkningstillväxt, kriget i Ukrainas utveckling och eventuella statsbidrag.

6.3 Investering och låneskuld

Kommunens investeringsprognos för 2022 ligger på 92,7 mņkr med planen för 2023 innebär det att investeringar planeras för totalt 130,1 mnkr för 2022/2023. Därutöver tillkommer de bolag som tillhör kommunkoncernen och deras investeringsbehov. Det är de löpande. investeringsvolymerna som enligt vår modell ska finansieras med årets avskrivningar och årets resultat. Det framtagna investeringsbehovet uppgår till 435,4 mknr under åren fram till och med. 2025 för bara kommunen själv, detta är betydligt över möjligheten till egenfinansiering som vi bedömer ligger på 159 mnkr, det saknas alltså över 276 mnkr som måste finansieras på annat sätt om allt ska genomföras.

Vårt förslag innebär att vi skjuter på vissa investeringar, se bifogad justerad investeringsplan. Vårt justerade förslag mynnar ut i ett lånebehov för 2023 på ca 28,1 mnkr. Året efter dvs 2024 krävs en ytterligare upplåning på 4,0 mnkr.

Vårt förslag på investeringsbudget för åren 2023 och 2024 ligger för båda dessa år tillsammans på 136,2 mnkr, år 2023 79,1 mnkr och 2024 57,0 mnkr. Snitt investering under åren 2016 till 2021. ligger på 55,4 mnkr. För åren 2025 och 2026 ser även vi ett stort investeringsbehov framför oss vilket indikerar på lånebehov av betydande storlek.

Vad gäller investering i ny simhall hänvisar vi till texten i avsnitt 3.3 Samhällsutveckling och service. Vi ser det som viktigt att kommunfullmäktige tar beslut i att ta fram en projektplan rörande Hälsocenter.

7 Beslutspunkter – vårt förslag till beslut;

Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2025 fastställs i enlighet med ovanstående förslag från Moderaterna i Bromölla, enligt bilaga till protokollet.

Målnivån för indikatorerna till våra föreslagna mål fastställs enligt bifogat budgetunderlag under
avsnitt 2. Målstyrning.

Budgeten fastställs på nämndsnivå.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 98 %.

Investeringsbudgeten fastställs enligt bilaga 1.

Kommunalskatten fastställs till 22,56 kronor per skattekrona. (22,56 kr 2022)
Utdelning från AB Bromöllahem fastställs till det maxbelopp som anges i lagen om allmännyttiga bostadsbolag. Tillskjutet aktiekapital x (genomsnittlig statslåneränta + 1%).

För övriga bolag gäller att i nuläget utgår ingen aktieutdelning.
Borgensavgifter på 0,35% beräknat på utestående borgensbelopp per 31/12 för året före aktuellt
budgetår.

SBKFS driftbidrag från Bromölla kommun för 2023 ska uppgå till 447 tkr. Vid eventuell justering
av löneökning kan denna summa justeras. Vid ett övertagande av verksamheter från SBKF ska
justering ske av driftsbidraget vid överlämningstillfället.

För kommunstyrelsens oförutsedda utgifter skall avsättas 500 kkr.
Baserat på ovan föreslår vi följande fördelning av budgeten, Investeringsplan samt Driftredovisning med förslag på budget 2023, vilket är vår viljeinriktning och som vi kommer att
vidareutveckla tillsammans med förvaltningen, se bilaga 1;

Läs mer om vår budget

Inledning

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Målstyrning

Skola

Trygghet

Näringsliv

Bostäder

Hållbarhet

Stöd och omsorg

Utbildning

Samhällsutveckling och service

Övrigt

Dela på sociala medier