Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

Utbildning

Politisk viljeriktning

Vårt uppdrag är att ge Bromöllas unga barn och elever en god utbildning och bra start i livet. Målet är höga meritvärden och betygspoäng, att samtliga elever klarar godkända betyg samt att förskolorna och skolorna erbjuder en trygg miljö för våra barn både i och utanför klassrummen.

Höga förväntningar är viktigt ledord, och med det följer höga krav på att alla elever ska mötas av undervisning av hög kvalitet, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Det är därför viktigt att arbeta för att behålla och attrahera skickliga rektorer och pedagoger. Det systematiska kvalitetsarbetet är av avgörande betydelse för att förbättra skolresultaten ytterligare. Genom ett strukturerat utvecklingsarbete ska Bromöllas barn och unga ges de bästa förutsättningarna att själva forma sina liv.

Rätt pedagog på rätt plats. Om vi har hemmasittare är det skolan som ej fungerar. Då måste pedagogen ändra förhållningssätt. Detta ansvar kan vi inte lägga på eleven. De elever som kan uppföra sig, gör det. Gör de inte det finns det en anledning. Vi måste utreda snabbt.

Vår skola är en kunskapsskola som stärker likvärdigheten bland eleverna. Ingen elev ska lämnas efter och ingen elev ska hållas tillbaka. Skolan, klassrummet och pedagogiken ska utgå ifrån elevens behov och anpassas därefter i syfte att göra den likvärdig.

• Elever med låga kunskapsresultat har rätten och ska ges riktade och utökade insatser som stärker deras motivation, vilja och förmåga att utifrån sina förutsättningar utveckla nya kunskaper. Genom detta så ökar de sitt självförtroende och deras kunskapsresultat men även deras säkerhet i såväl klassrummet som i skolan.

• Elever med genomsnittliga kunskapsresultat ska motiveras till
kunskapsförbättringar genom att de känner en ökad trygghet i klassrummet samt att insatserna anpassas till deras behov och kunskapsresultat.

• Elever med höga kunskapsresultat ska motiveras till kunskapsförbättringar genom att de blir bemötta och utmanade utifrån sina behov och kunskapsresultat. Eleven ska själv kunna påverka och ha inflytande i de utvecklingsinsatser som föreslås.

De flesta läxor bör göras under skoltid. Det finns föräldrar som varken har tid eller kunskap att kunna hjälpa till med läxläsningen.
Att vara trygg är en grundläggande förutsättning för att kunna ta till sig ny kunskap. Särskilt begåvade elever ska kunna bli bemötta och utmanade utifrån sina individuella behov liksom de elever med behov av extra stöd undervisning för att klara kunskapsmålen.
En bra och trygg förskola främjar goda skolresultat i grundskolan, som i sin tur ger varje elev större valmöjlighet och bättre förutsättningar att välja sin väg i livet. Under 2023 ska förskolorna arbeta med att öka tryggheten.
Vi ser gärna att fristående aktörer, både förskolor och familjedaghem, etablerar sig i Bromölla. Ett demokratiskt samhälle bygger på valfrihet även inom undervisning och den valmöjligheten ska ges familjer som önskar det.
Både elever och personal har påverkats av pandemin. För att stötta elever som halkat efter och ge alla elever möjlighet att nå sin potential bör en särskild satsning på skolornas lokala elevhälsa samt läxhjälp erbjudas. Skolorna ska även satsa mer på rörelse och på att öka tryggheten.

Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning. Att individer kommer till sin rätt oavsett bakgrund bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi tror på individen och att alla kan lyckas.

På basis av ovan ska vi aktivt verkar för att;

  • Åtgärder för bättre studiero och resultat kommer att införas
  • Tydliga regler i skolan ska finnas, vår uppfattning är att med ordning i klassrummen
   bidrar detta till bättre studiero och därmed bättre resultat
  • Fler pedagoger i skolans miljö ska finnas
  • Rätt stöd i rätt tid till elever med behov kommer finnas
  • En trygg arbetsplats för både elever och lärare ska finnas
  • Förbättra skolresultaten.
  • Du som elev ska få stöd och hjälp när det behövs
  • Rusta upp kommunens skolgårdar
  • Kameraövervakning på skolor ska finnas

Läs mer om vår budget

Inledning

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Målstyrning

Skola

Trygghet

Näringsliv

Bostäder

Hållbarhet

Vårt budgetförslag 2023

Stöd och omsorg

Samhällsutveckling och service

Övrigt

Dela på sociala medier