Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

Trygghet

Politisk viljeriktning

Utvärdera och möjliggöra införandet av trygghetsvärdar, samt förstärkta resurser till andra trygghetsskapande åtgärder.

Fokus för oss är att få fler med egen försörjning, detta stärker berörda individers inkludering och samhällets sammanhållning. Om fler lämnar ekonomiskt bistånd, frigörs resurser till att förebygga utanförskap.

Arbetet mot våld i nära relationer är viktigt och ett fortsatt bra och nära samarbete mellan socialtjänst, skola, polis, kvinnojourer samt andra myndigheter och organisationer samt frivilligorganisationer är prioriterat och en förutsättning för att lyckas. Vi ska aktivt verkar för att öka tryggheten för de som är utsatta för våld i nära relationer.

SKR bedömer att automatiseringar och digitaliseringar kan frigöra miljarder i kommunsektorn vilket för Bromöllas del kan innebära om inte miljoner, så i alla fall besparingar. Digitaliseringen ska i första hand bidra till att trygga välfärdens finansiering genom en effektiv kommunkoncern. Åtgärder som ökar produktiviteten prioriteras.

På basis av ovan ska vi aktivt verkar för att;

• Införa ordningsvakter i centrum alternativt Införa trygghetsvärdar i den offentliga miljön
• Ha nolltolerans mot droger och ungdomsrelaterad brottslighet
• Ha nolltolerans mot våld i nära relationer
• Vi utökar kameraövervakningen för att fler ska känna sig trygga
• Växla utanförskapet mot arbetsgemenskap

Läs mer om vår budget

Inledning

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Målstyrning

Skola

Näringsliv

Bostäder

Hållbarhet

Vårt budgetförslag 2023

Stöd och omsorg

Utbildning

Samhällsutveckling och service

Övrigt

Dela på sociala medier