Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

Stöd och omsorg

Politisk viljeriktning

En trygg och säker omsorg och ett bra stöd till behövande ska vara ett av kommunens viktigaste ansvarsområden,

En omsorgsskuld har upparbetats, och när så är möjligt är det viktigt att Bromöllas äldre erbjuds goda möjligheter för social samvaro för att minska risken för ensamhet, att utveckla demens eller få en sämre livskvalitet.

Vi ska känna sig trygga och självständiga i vårt dagliga liv oavsett ålder, förutsättningar och behov. Detta ska säkerställas genom att erbjuda väl fungerande och kvalitativa tjänster. Det är i mötet mellan verksamheterna och den enskilde individen som kvaliteten i verksamheten skapas. Tjänsternas kvalitet säkerställs även genom ett löpande systematiskt kvalitetsarbete.

Till följd av Coronakrisen så befaras biståndsnivåerna öka. Det måste motverkas med ett strukturerat arbetsmarknadsfokus och ett nära samarbete med näringslivet samt. vuxenutbildningen SFI för att få fler i sysselsättning. Í skuggan ay ökat bistånd så befaras också den sociala ohälsan öka. Även här behöver Bromölla kommun bedriva ett aktivt arbete i samverkan med psykiatrin samt vården.

Utvecklingen med ökat bruk av droger och alkohol med våld och kriminalitet som följd är bekymrande. Proaktivt arbete i skolan i form av föreläsningar, schemalagd information kring droger, tobak och alkohol är en viktig insats för att förebygga att unga hamnar snett eller i beroende. Det är viktigt att det arbetas med att hjälpa unga på glid och en genomarbetad samverkansplan inom vård och socialtjänst ger ökade förutsättningar för unga att få rätt insats utifrån behov.

Vi välkomnar större valfrihet inom omsorgsområdet.
Insatser för att säkerställa en god kvalitet inom omsorgen nu och i framtiden är viktigt. Det ska innefatta bland annat stärkt anhörigstöd, satsningar för att minska den upplevda ensamheten samt en satsning på förebyggande omsorg ska göras.

Ett viktigt redskap för att kunna säkerställa en ännu bättre styrning för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för alla ska finnas.

  • På basis av ovan ska vi aktivt verkar för att;
   Du ska få stöd och hjälp när det behövs
  • Omsorgen ska vara trygg, skapa tilltro och hålla en hög kvalitet
  • Införa språkkrav i vårdnära yrken, dvs inom omsorgen kommer svenska språket ska vara
   ett krav.
  • Ett gott bemötande av kompetent och svensktalande personal
  • Främja social samvaro och fysisk aktivitet
  • God och näringsrik måltid ska vara en av dagens höjdpunkter
  • Bättre personalkontinuitet inom hemtjänsten kommer etableras
  • Valfrihet för den vård man behöver kommer finnas
  • Äldre skall kunna bo hemma så länge man själv vill
  • Bra arbetsförhållande för personalen, delade turer är exempelvis inget som hör hemma inom omsorgen.

Läs mer om vår budget

Inledning

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Målstyrning

Skola

Trygghet

Näringsliv

Bostäder

Hållbarhet

Vårt budgetförslag 2023

Utbildning

Samhällsutveckling och service

Övrigt

Dela på sociala medier