Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

Samhällsutveckling och service

Politisk viljeriktning

Målet är att verksamheten ska skötas så effektivt som möjligt med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Kommunikation och dialog med medborgarna är en viktig del av verksamheten. Kontrollen över investeringsportföljen måste vara ett prioriterat område.

I ett samhälle som är trivsamt och vackert minskar risken för skadegörelse, offentliga miljöer upplevs tryggare och invånarnas välbefinnande ökar. Det är ett viktigt arbete som bör göras tillsammans med miljö- och byggnadskontoret.

Bromölla bör ha som ambition att öka mängden insamlat matavfall. Det är en viktig och relativt enkel insats för miljön samtidigt som det sparar mycket pengar åt hela avfallskollektivet. Kostnaden för att ta hand om restavfall kommer att öka de närmsta åren. Ökas mängden matavfall som sorteras ut kan avgifterna hållas nere.

Bromölla har i dag ett rikt idrotts- och kulturliv. Vår ambition är att fortsätta stötta alla initiativ från det privata eller från föreningslivet som på ett eller annat sätt gynnar Bromölla kommun.

Fler bostäder måste byggas i Bromölla kommun, detta kan göras av vårt kommunala bolag men också via privata initiativ. För att få till detta så måste förutsättningarna förbättras, från översiktsplanen måste arbetet med detaljplanering fokuseras och prioriteras.

Möjliggör för fler att bo utanför Bromölla centralort, med fler villatomter, nya bostadsområden, förenklad byggprocess och samverkan med andra aktörer.

Vi ska ha ett strukturerat arbetsmarknadsfokus och ett nära samarbete med näringslivet för att få fler i sysselsättning. I skuggan av ökat bistånd så befaras också den sociala ohälsan öka. Även här behöver Bromölla kommun bedriva ett aktivt arbete.

Företagsetableringar ska underlättas och ett proaktivt arbete för att locka nya företag till kommunen ska startas upp.

För att öka antalet praktikplatser så ska de kommunala bolagen men också andra verksamheter inom kommunkoncernen tillhandahålla arbetstränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar.

Vi ställer nedan krav för erhållande av ekonomiskt bistånd;

  • Synliga stegförflyttningar inom SFI samt rimligt tidsomfång.
  • Redovisning av sökta arbeten samt svar/återkoppling från arbetsgivare.
  • Handläggare på ekonomiskt bistånd återkopplar till Försäkringskassa och Arbetsförmedling angående återkommande eller långvariga sjukskrivningar som genererar bidragsfusk.
  • Medgivande samt sekretess bör ses över för att minimera så kallade kryphål som utarmar välfärdssystemet.
  • Kartläggning av individer där en samverkan mellan olika aktörer så som polis, SOC, AME, SFI, Arbetsförmedling samt Försäkringskassan ingår. Detta för att insatsen ska vara så kvalitativ som möjligt för individen och anpassas utifrån individens förutsättningar som möjliggör egen försörjning

Vi Moderater ser ett behov av en ny Simhall, då detta i sig är en stor investering vill vi utveckla simhallen ytterligare. Vi vill skapa en attraktiv mötesplats för hälsa, friskvård och rehabilitering, typ ett Hälsocenter. Vi avser att göra detta tillsammans med våra föreningar och våra företag i syfte att främja en god hälsoutveckling på alla plan och för alla.

Vi vill investera i ett center där invånaren med sina olika behov möter en professionell yrkeskår. Vi ser ett center där kommun, näringsliv, region och föreningsliv tillsammans utvecklar framtidens koncept för hälsa och välmående. Ett hälsocenter med en dörr in för hela familjen och där de möts av såväl nytta och nöje som friskvård och företagsvård.

Vi har i detta budgetförslag inte lagt något investeringsbelopp men vi yrkar i stället på att fullmäktige utser en parlamentarisk grupp som får i uppdrag att snarast presentera ett förslag till en förstudie. Utredningens resultat ska därefter ligga till grund för politikens beslut.

På basis av ovan ska vi aktivt verkar för att;

 

  • Utveckla ett Hälsocenter med en dörr in för hela familjen till friskvård och företagsvård
  • Införa tydliga krav på motprestation för att få bidrag
  • Satsa på förnybar miljövänlig elproduktion genom att installera solceller på kommunala fastigheter.
  • Kommunen ska hjälpa Bromöllas motorburna ungdom att samlas för att odla sitt motor-och fordonsintresse.
  • Skapa byggbara tomter inte bara i centralorten utan det är minst lika viktigt att planera tomter i kransorterna
  • Ett snabbt planarbete med nya tomter ska finnas.
  • Ha en tillåtande syn för möjlighet att bygga på landsbygden
  • Mer mark för verksamheter och handel ska finnas
  • Hållbarhetsfrågorna ska genomsyra hela den kommunala förvaltningens arbete. Vi vill att arbetet med hållbar utveckling ska genomsyra all kommunal verksamhet
  • Förbättra samordningen. Upphandlingar som görs ska alltid inkludera våra lokala entreprenörer om möjligt. Beslutsvägarna och handläggningstiderna ska vara korta, allt från bygglovsansökan till ansökan om utskänkningstillstånd

Läs mer om vår budget

Inledning

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Målstyrning

Skola

Trygghet

Näringsliv

Bostäder

Hållbarhet

Vårt budgetförslag 2023

Stöd och omsorg

Utbildning

Övrigt

Dela på sociala medier