Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

God ekonomisk hushållning

Kostnadsutvecklingen framöver måste vara lägre än skatteintäkternas utveckling, detta innebär att det inte fördelas mer i budgetanslag än den förväntade ökningen av skatteintäkter.                                       

All utveckling framöver ska vila på ekonomisk hållbarhet, en god ekonomisk hushållning men också en ekologisk och social hållbarhet.

Vi ska tillsammans med medarbetarna särskilt utreda vad det är som orsakar stress.

Vi vill att det ska göras en total översyn av organisationen. Vidare ska det löpande skapas utredningsuppdrag i samspel mellan politik och förvaltning på åtgärder som ska leda fram till effektiviseringsåtgärder inom förvaltningen utan att kvalitén mot våra brukare försämras.

För att säkerställa ”god ekonomisk hushållning” ska det finns en koncernsamordning i form av mål, policys och riktlinjer. Vi ser en fördel om en koncernstruktur kan skapas.                                                                                                               

Våra mål inom detta område;

• Nettokostnadsandel <98%
• Vi ska frigöra resurser inom verksamheterna så att vi kan använda dem till offensiva satsningar samt på sikt även möjliggöra att vi kan minska våra skatter och avgifter mot våra invånare.

202406

 

Läs mer om vår budget

Inledning

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Målstyrning

Skola

Trygghet

Näringsliv

Bostäder

Hållbarhet

Vårt budgetförslag 2023

Stöd och omsorg

Utbildning

Samhällsutveckling och service

Övrigt

Dela på sociala medier