Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Vår styrmodell syftar till att ge en tydlig målbild för vår verksamhet och en effektiv styrning utifrån visionen och de övergripande politiska målen.

Styrkedjan ska säkerställa att den politiska inriktningen och de politiska prioriteringarna genomsyrar verksamheterna i hela organisationen.

Visionen ger en långsiktig målbild över hur det ska vara att leva, verka och vistas i Bromölla. Den ger den övergripande vägledningen för förvaltningens styrning.

Värdegrunden handlar om de gemensamma grundläggande värderingarna. Det är värderingar som påverkar beslutsfattande, agerande och bemötande. Värdegrunden kan sammanfattas i tre värdeord som syftar till att föra kommunens gemensamma arbete framåt och som tydligt sammanfogar kommunens vision, målområde och ledarskapsfilosofi. Dessa är engagemang, professionell och förnyelse.

Målområde som är en nedbrytning av visionen och utgår från de politiska målen, vilka är uppdelade i fem övergripande områden som omfattar trygghet, utbildning, näringsliv, bostäder, hållbarhet.

Verksamhetsområdesmålen tydliggör målsättningarna inom respektive målområde och styrs ut till den förvaltning som bedriver verksamhet inom målområdet. Verksamhetsområdesmålen görs uppföljningsbara genom ett prioriterat urval indikatorer med måltal som anger ambitionen för de närmaste tre åren.


2.1 Vision

Vårt framtida Bromölla – Bättre än Sverige!

I vårt framtida Bromölla värdesätter vi ansvarstagande, effektivitet och driftighet.

I vårt framtida Bromölla känner vi trygghet i att vi såväl idag som i morgon utvecklar goda levnadsvillkor som är bättre än rikets så att vi känner oss trygga i att vilja sätta bo, verka och utvecklas i Bromölla.

I vårt framtida Bromölla ska de som finansierar kommunens samtliga verksamheter känna sig helt trygga i att detta görs med en hög effektivitet och en god ekonomisk hushållning som är bättre än rikets.

I vårt framtida Bromölla prioriterar vi våra barn och ungas personliga utveckling, som är bättre än rikets, genom att ge dem en bra start i förskolan och goda förutsättningar att lyckas i skolan.

 

2.2 Värdeörd

Engagemang
Engagemang skapas av delaktighet och när kompetens tas tillvara. Gemensamt finner man lösningar. Engagemang innebär en drivkraft att arbeta mot målen och nå resultat. Engagemang driver utvecklingen framåt och skapar nyfikenhet att lära sig mer. Det bidrar till en positiv arbetsmiljö präglad av arbetsglädje och framåtanda.

Professionell
Professionella medarbetare har ett respektfullt bemötande som skiljer på det personliga och det professionella och värnar om en god dialog med både kollegor och Bromöllabor. Professionella medarbetare tar ett aktivt ansvar för uppdraget och ser alltid till Bromölla kommuns bästa. Man lär sig av sina erfarenheter och delar generöst med sig av sin kunskap. Det skapar stölthet över arbetet och yrkeskompetensen. Ett professionellt förhållningssätt gör att man kan möta förändringar i samhället.

Förnyelse
Förnyelse skapas genom delaktighet i att skapa en arbetsmiljö som präglas av öppenhet och tillit. Medarbetare tar aktivt ansvar i det dagliga arbetet och har möjlighet att påverka verksamhetens planering framåt. Det är viktigt att vara flexibla inför förändringar och hitta lösningar som ger resultat. Med ett aktivt medarbetarskap möter vi nya förutsättningar med nyfikenhet och kreativitet, stöttar varandra, möter idéer med intresse och firar framgångar.

 

2.3 Målområden

Utbildning
I vår Skola lyckas alla, vi känner oss trygga och visar ömsesidig respekt. Kunskap värdesätts och vi ger de bästa förutsättningar för att lyckas och lära.

Trygghet
Vi ska skapa en kommun där alla trivs och känner sig trygga. Kommunen ska genomsyras av. öppenhet, delaktighet och tillgänglighet. Det ska vara tryggt och säkert både för gammal och ung i Bromölla.

Näringsliv/Arbete
Vi, dvs Bromölla kommun har ett strategiskt läge som gör det självklart för företag och näringsliv att etablera sin verksamhet i kommunen. Vi fokuserar på arbetslinjen. Vägen till jobb ska vara kortare än till bidrag. Vårt fokus kommer ska ligga på att stötta människor att nå egen försörjning. Alla människor växer när de kan försörja sig själva och forma sina egna liv. Det är grunden för ett hållbart samhälle.

Bostäder
I vår kommun har alla någonstans att bo, olika valmöjligheter kommer att finnas. Vårt fokus kommer vara att tillhandahålla mark och tomter för olika typer av bostäder.

Hållbarhet
All utveckling vilar på ekonomisk hållbarhet, en god ekonomisk hushållning men också en ekologisk och social hållbarhet, vi ska vara ett föredöme på flera områden.

 

2.4 Finansiella mål

Vi delar Bromölla kommuns egen slutsats att ekonomin måste förstärkas. Hög kommunalskatt och inte tillräckligt goda resultat är inte acceptabelt för oss.

Slutsatsen i budgetunderlaget från förvaltningen är;
”Bromölla kommuns ekonomi måste förbättras. Investeringstakten måste minska trots. samhälleliga behov om motsatsen. Om inte detta sker måste nyupplåning ske och detta strider mot riktlinjerna om god ekonomisk hushållning. Vidare måste det totala resultatet öka. Detta kan ske genom kostnadsbesparingar och/eller via en ökning av kommunens intäkter..”

Vi Moderater anser att vi måste få till en förändring. Vi avser därför att införa en mål- och tillitsbaserad styrning.

Vi sätter upp följande tre underliggande mål, målen gäller även för kommunkoncernen som helhet;

1. Bromölla kommun skall ha en ekonomi i balans.
Kostnadsutvecklingen framöver måste vara lägre än skatteintäkternas utveckling, detta innebär att det inte fördelas mer i budgetanslag än den förväntade ökningen av skatteintäkter. Kommunen och hela koncernen skall nå en Soliditet överstigande 30% inom kommande mandatperiod, samt att resultatet ska ligga i nivå eller överstiga 2% av de totala intäkterna.

2. Bromölla kommun ska ha en kommunalskatt som är lägre eller lika med jämförbara kommuner.
Bromöllas skattebörda måste sänkas ned till en nivå lägre eller liknande den som jämförbara kommuner har. För närvarande har Bromölla Skånes högsta skatt.

3. Bromölla kommun har långsiktigt investeringsvolymer som måste anpassas efter egenfinansieringsgrad.
På sikt ska löpande årliga investeringsbehov finansieras med årets avskrivningar och årets resultat. Nyupplåning ska endast ske i undantagsfall.

 

2.5 Målstyrning

En viktig del i målstyrningen är jämförelser med andra kommuner som kan anses ha jämförbara förhållanden. De valda referenskommunerna är Sölvesborg, Östra Göinge, Örkelljunga, Olofström och Osby samt givetvis mot rikssnittet bland kommuner i Sverige.

Konkreta mätbara mål ska kopplas till våra övergripande målområden, nedan visas ett antal exempel på lämpliga mätetal. Vi har inte i vår budget synliggjort de konkreta målen, vilka är av avgörande betydelse, vi anser det är viktigt att förvaltningen medverkar aktivt i framtagandet av dessa. Resultatet av denna tillitsbaserade process ska ge årliga förbättringar och högre effektivitet till en lägre kostnad;

Utbildning -> I vår Skola lyckas alla, vi känner oss trygga och visar ömsesidig respekt. Kunskap värdesätts och vi ger de bästa förutsättningar för att lyckas och lära.

För att uppnå målet att Bromöllas elever utvecklas optimalt och har tillgång till Sveriges bäst möjliga utbildningsverksamheter, vill vi främst följa indikatorer kopplade till betyg och trygghet. Införandet av ett flertal digitala verktyg i grundskolan ska möjliggöra för alla elever att visa sina färdigheter. Trygghetsprogram och handlingsplan för särskilt begåvade elever ska ge alla elever möjlighet att bli bemötta och utmanade utifrån sina individuella behov. En god undervisning i förskolan främjar ökade skolresultat i grundskolan, som i sin tur ger varje individ en större valmöjlighet och förutsättning att välja sin väg i livet och komma in på valt gymnasieprogram.

  • Andel elever som uppger i en årlig återkommande undersökning ”att lärarna.i min skola/klass hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det”.
  • Andel elever som uppger att ”skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”.
  • Andel elever med behörighet till gymnasieskolan.
  • Andel elever som anger att de deltar i någon aktivitet eller tränar/motionerar på fritiden.
  • Medelvärdet på merittal vid examen åk 9.

  Trygghet -> Vi ska skapa en kommun där alla trivs och känner sig trygga. Kommunen ska genomsyras av öppenhet, delaktighet och tillgänglighet. Det ska vara tryggt och säkert både för gammal och ung i Bromölla.

   • Index för trygghet avseende personer 65 år och äldre.
   • Barn och ungdomar ska uppleva en god psykisk hälsa..
   • Andel äldre som är nöjda med hemtjänsten..
   • Andel äldre som är nöjda med äldreboende.

  Näringsliv/Arbete -> Bromölla ska vara en attraktiv kommun i nordöstra Skånes. Vi har ett strategiskt läge som gör det självklart för företag och näringsliv att etablera sin verksamhet i kommunen. Vi fokuserar på arbetslinjen i stället för bidragslinjen. Vägen till jobb ska vara kortare än till bidrag. Vårt fokus kommer ska ligga på att stötta människor att nå egen försörjning. Alla människor växer när de kan försörja sig själva och forma sina egna liv.

   • Exploaterad mark för etablering av företag.
   • Mätning och betygssättning rörande tillgång till kollektivtrafik, cykelvägar etc.
   • De kommunala bolagen ska arbeta aktivt med sociala insatser.
   • Företagsetableringar ska underlättas och ett proaktivt arbete för att locka nya företag till kommunen bör startas upp.
   • Företagsklimatet ska förbättras.
   • Andel förvärvsarbetare (20-64 år).
   • Andel med försörjningsstöd som lyckas nå egen försörjning.
   • Uppföljning och resultatkrav på SFI studerande för erhållande av bidrag
   • Sommarjobb ska erbjudas.
   • Arbete bryter utanförskap och är vägen in i samhället.
   • Andel ungdomsarbetslösa.

   Bostäder-> | Bromölla har alla någonstans att bo, olika valmöjligheter ska finnas. Detaljplanering av tomter måste ökas. Handläggningstid för bygglov ska kortas.

    • Kommunen skall verka för att det egna bolaget och andra aktörer årligen erbjuder nya bostäder.
    • Antal detaljplanerade tomter.
    • Handläggningstid för bygglov ska minskas.

   Hållbarhet -> All utveckling vilar på ekonomisk hållbarhet, en god ekonomisk hushållning men också en ekologisk och social hållbarhet, vi ska vara ett föredöme på flera områden.

    • Hållbar ekonomi och effektiv styrning.
    • Öka andelen av hushållsavfall som återvinns eller rötas.
    • Förnybar miljövänlig elproduktion genom att installera solceller på kommunala fastigheter.
    • Personalkontinuiteten inom hemtjänsten måste förbättras.

   Fler mål/indikatorer som är kopplade till övergripande mål ska tas fram i samarbete med förvaltningen.

   Uppföljning av målen/indikatorerna ska göras löpande i Månadsredovisningen, Delårsrapporteringen samt i Årsredovisningen. I samband med redovisningen ska analys gjorts, och vid behov ska åtgärdsförslag tas fram enligt nedanstående process;

    

   Planera -> Genomföra -> Uppföljning och analys -> Rapportera och åtgärda
   Vid uppföljning och analys ska denna grundas på nedanstående modell;

   VAD? – Vad ser vi? Vilka iakttagelser ser vi?

   Viktigt att här fokusera på fakta, exempel ska tas från omvärlden och/eller baseras på statistik. Denna information kan presenteras tidigare än Varför och Hur.


   VARFÖR? – Varför ser det ut som det gör? Vilka orsaker kan vi se? Vilka slutsatser kan vi dra?

   Om det finns en positiv utveckling ska också denna kommenteras, vad som gjorts för att nå den effekten. Om vi efter genomförda åtgärder fortfarande ser en negativ utveckling eller ingen utveckling alls, då ska detta föranleda att fråga oss varför det har blivit så.

   HUR? – Förslag och rekommendationer ska tas fram hur vi ska gå vidare. Ibland kan dessa frågor leda till konkreta förslag på åtgärder, ibland handlar det snarare om förslag på att fortsätta analysera ett område. En rekommendation kan också vara att inte göra någonting – exempelvis om vi ser att eventuella åtgärder skulle kräva resurser som vi inte har. Förankring och beslut tas i kommunstyrelsen.

   Bromöllaborna ska fortsatt få omsorg och service med god kvalitet utifrån aktuella behov och egna val. Kvalitetsarbetet ska drivas systematiskt inom alla verksamheter. Som underlag för verksamhetsutveckling ska användas brukarundersökningar och jämförelser med andra
   kommuner.

   En viktig del i en effektiv styrning är en god följsamhet mot budget, Budget- och uppföljningsprocessen ska förbättras.

   Hållbara investeringsvolymer är definierat som att årligt löpande investeringar ska finansieras med årets resultat och årets avskrivningar. För budgetår 2023 inklusive 2024 är investeringstakt beräknat till drygt 52 mnkr per år som kan finansieras utan att nya lån upptas. På grund av det stora behov som föreligger gällande investeringar så kommer vi bli tvingade att återigen ta upp nya lån.

   Ett centralt mått för effektivt resursutnyttjande är nettokostnadsavvikelse, som visar skillnaden i procent mellan kommunens faktiska kostnad för verksamheten och vad verksamheten borde kosta utifrån kommunens specifika strukturella förutsättningar om verksamheten bedrivs med en genomsnittlig ambitions-, effektivitets- och avgiftsnivå. I målstyrningen redovisas jämförelser med kommunens fem referenskommuner, dessa är Sölvesborg, Östra Göinge, Örkelljunga, Perstorp och Osby, där 100 representerar dessa kommuners genomsnitt inom respektive
   område. Värden över 100 betyder högre kostnadsläge för Bromölla än jämförelsekommunernas snitt och under ett lägre kostnadsläge. Vi anser att det är viktigt att kontinuerligt analysera orsakerna till skillnaden i nettokostnadsavvikelse och vad det betyder i kvalitet i relation till jämförelsekommunerna.

   Vi vill i denna budget göra en satsning på ökad kvalitet i verksamheterna.

   Vid förändringar i demografi, verksamhet och driftkostnader på grund av beslutade investeringar så är principen att dessa ska kompenseras fullt ut, däremot vad gäller politiska prioriteringar och eventuellt pris- och löneökningar så tas det beslut inför varje budgetår. Vi menar också att omdisponeringar mellan befintliga objekt i investeringsbudgeten beslutas av kommunstyrelsen, inga omdisponeringar får leda till att den av kommunfullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktning ändras.

   Läs mer om vår budget

   Inledning

   Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

   Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

   Målstyrning

   Skola

   Trygghet

   Näringsliv

   Bostäder

   Hållbarhet

   Vårt budgetförslag 2023

   Stöd och omsorg

   Utbildning

   Samhällsutveckling och service

   Övrigt

   Dela på sociala medier