Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

Målstyrning

En viktig del i målstyrningen är jämförelser med andra kommuner som kan anses ha jämförbara förhållanden. De valda referenskommunerna är Sölvesborg, Östra Göinge, Örkelljunga, Olofström och Osby samt givetvis mot rikssnittet bland kommuner i Sverige.
Konkreta mätbara mål ska kopplas till våra övergripande målområden, nedan visas ett antal exempel på lämpliga mätetal;
Mål som är kopplade till övergripande mål ska tas fram i samarbete med förvaltningen.

Uppföljning av målen/indikatorerna ska göras löpande i Månadsredovisningen, Delårsrapporteringen samt i Årsredovisningen. I samband med redovisningen ska analys gjorts, och vid behov ska åtgärdsförslag tas fram enligt nedanstående process;

Planera -> Genomföra -> Uppföljning och analys -> Rapportera och åtgärda

Vid uppföljning och analys ska denna grundas på nedanstående modell;
VAD? – Vad ser vi? Vilka iakttagelser ser vi?
Viktigt att här fokusera på fakta, exempel ska tas från omvärlden och/eller baseras på statistik. Denna information kan presenteras tidigare än Varför och Hur.

VARFÖR? – Varför ser det ut som det gör? Vilka orsaker kan vi se? Vilka slutsatser kan vi dra?
Om det finns en positiv utveckling ska också denna kommenteras, vad som gjorts för att nå den effekten. Om vi efter genomförda åtgärder fortfarande ser en negativ utveckling eller ingen utveckling alls, då ska detta föranleda att fråga oss varför det har blivit så.

HUR? – Förslag och rekommendationer ska tas fram hur vi ska gå vidare.
Ibland kan dessa frågor leda till konkreta förslag på åtgärder, ibland handlar det snarare om förslag på att fortsätta analysera ett område. En rekommendation kan också vara att inte göra någonting – exempelvis om vi ser att eventuella åtgärder skulle kräva resurser som vi inte har. Förankring och beslut tas i kommunstyrelsen.

Bromöllaborna ska fortsatt få omsorg och service med god kvalitet utifrån aktuella behov och egna val. Kvalitetsarbetet ska drivas systematiskt inom alla verksamheter. Som underlag för verksamhetsutveckling ska användas brukarundersökningar och jämförelser med andra kommuner. Bromölla ska tillämpa lag om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, familjerådgivning, daglig verksamhet samt ledsagning, avlösarservice och personlig assistans enligt LSS.

En viktig del i en effektiv styrning är en god följsamhet mot budget. Budget- och uppföljningsprocessen ska förbättras.

Hållbara investeringsvolymer är definierat som att årligt löpande investeringar ska finansieras med årets resultat och årets avskrivningar. För budgetår 2022 inklusive flerårsplan 2023-2024 är investeringstakt beräknat till knappt 58 mnkr per år. Detta betyder att prioritering måste göras av de investeringar som ligger i planen för 2021-2024. Förvaltningen ska tillsammans med politiken rangordna och prioritera efter nödvändighetskrav, dvs eventuella lag- och miljökrav i första hand och i andra hand efter politikens prioritering.

Ett centralt mått för effektivt resursutnyttjande är nettokostnadsavvikelse, som visar skillnaden i procent mellan kommunens faktiska kostnad för verksamheten och vad verksamheten borde kosta utifrån kommunens specifika strukturella förutsättningar om verksamheten bedrivs med en genomsnittlig ambitions-, effektivitets- och avgiftsnivå. I målstyrningen redovisas jämförelser med kommunens fem referenskommuner, dessa är Sölvesborg, Östra Göinge, Örkelljunga, Perstorp och Osby, där 100 representerar dessa kommuners genomsnitt inom respektive område. Värden över 100 betyder högre kostnadsläge för Bromölla än jämförelsekommunernas snitt och under ett lägre kostnadsläge. Vi anser att det är viktigt att kontinuerligt analysera orsakerna till skillnaden i nettokostnadsavvikelse och vad det betyder i kvalitet i relation till jämförelsekommunerna. Vi vill i denna budget göra en satsning på ökad kvalitet i verksamheterna.

Läs mer om vår budget

Inledning

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Skola

Trygghet

Näringsliv

Bostäder

Hållbarhet

Vårt budgetförslag 2023

Stöd och omsorg

Utbildning

Samhällsutveckling och service

Övrigt

Dela på sociala medier