Bromölla

– bättre än Sverige

Mer ordning och reda

– istället för att reda ut oordning

MER OMSORG

– MINDRE SORGER I OMSORGEN

BORTA BRA MEN BROMÖLLA BÄST

– FLER ATTRAKTIVA BOENDE FÖR ALLA

MER INNANFÖRSKAP MINDRE UTANFÖRSKAP

– ALLA SKA FÅ VARA MED OCH VARA DELAKTIGA

FÖRETAG FLYTTAR HIT

– INTE NÅGON ANNANSTANS

IN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET

– BORT MED BUS OCH DUMHETER

Mer fokus på kärnverksamheten

– Mindre på kringverksamheter

UTMANINGAR ELLER LUGN OCH RO?

– ALLA ÄR OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV I SKOLAN

Inledning

Bromölla kommun ska vara grönt, tryggt och växande!

Med sitt fantastiska läge nära sjö, hav och skog har Bromölla och dess kransorter många fördelar. I Bromölla kommun finns alla möjligheter att njuta av en underbar natur. En vacker, lugn och stilla boendemiljö med närhet till både båt-, bad- och friluftsliv. Detta, tillsammans med närheten till kontinenten, gör oss unika.

Moderaterna vill utveckla och forma kommunen till en plats där Bromöllas invånare ska kunna leva och bo i en trygg miljö. Invånarna i Bromölla kommun behöver känna trygghet i sin vardag, här ska det inte finnas utrymme för otrygghet, droger, våld, vandalism eller klotter.

Bromölla ska vara en plats dit människor vill flytta. Moderaterna jobbar för att öka inflyttningen till kommunen som de senaste åren har sjunkit. Detta ska göras genom att erbjuda ett attraktivt boende och en skattesats som ligger i nivå med närliggande och jämförbara kommuner. Inte minst är det viktigt att fler företag etableras i kommunen vilket leder till fler anställningsmöjligheter och ökade skatteintäkter.

Att höja våra barns studie- och utbildningsresultat i skolan är för Moderaterna en mycket viktig framtidsuppgift. Bromöllas skolor ska ligga i topp. Alla elever ska ha möjligheter till en skolgång med resultat som är mer än godkända, där individen är i fokus. Elever ska få den undervisning de har rätt till. Lärare och övrig personal ska tilldelas de resurser som krävs för att lägga lärandets grunder. Skolan ska präglas av trygghet, lugn och ro med ett stort fokus på kunskap. Det finns många elever som inte klarar grundskolan med fullständiga betyg. Målet är att alla elever ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet. Behöriga och engagerade lärare är avgörande för skolresultaten. Bromölla ska erbjuda lärare den bästa arbetsmiljön och löner som speglar deras insatser.

För Moderaterna är Bromöllas seniorer en viktig del av samhället. Ålder är en tillgång, den ska inte begränsa levandet utan nyttjas på bästa sätt så våra seniorer känner sig delaktiga i vårt samhälle. I vår kommun finns det inte utrymme för ”åldersdiskriminering” eller ”ålderism”. Kommunen behöver ta vara på den tid, erfarenhet och kunskap som finns bland våra seniorer. Ensamhet måste förebyggas, ensamhet kan leda till depression, utanförskap och isolering. Våra äldre måste respekteras och ha en kvalitativ levnadsstandard. En annan viktig aspekt är utbildning och språkkunskaper bland de anställda som jobbar inom vård- och äldreomsorg. Moderaterna vill säkerställa att personalen inom dessa yrken har rätt utbildningsnivå samt ställer vi också krav på goda språkkunskaper i svenska detta för att öka tryggheten bland våra äldre.

Skattetrycket i Bromölla är högre än jämförbara kommuner utan att våra invånare upplever högre kvalitet i servicen. Målsättningen är att öka kvalitén av skola, vård och omsorg, sänka skatten så att den ligger i nivån med de kommuner i Bromöllas närhet och de vars förutsättningar liknar Bromöllas.

Bromölla kommun befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge där nettokostnaderna ökat och ökar mer än skatteintäkter och generella statsbidrag. Helårsbudgeten för 2022 ligger på 17,3 mnkr i resultat. Det primära målet är därför att få kontroll på kostnadsutvecklingen framöver så att kostnaderna inte ökar mer än skatteintäkter och statsbidrag.

Fokus för oss Moderater kommer därför det närmaste året vara att ta tag i den ekonomiska styrningen och därmed få till den nödvändiga kostnadskontroll som krävs för att vi ska kunna satsa på kärnverksamheten.

Läs mer om vår budget

Moderaternas vision och mål samt styrmodell

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025

Målstyrning

Skola

Trygghet

Näringsliv

Bostäder

Hållbarhet

Vårt budgetförslag 2023

Stöd och omsorg

Utbildning

Samhällsutveckling och service

Övrigt

Dela på sociala medier