Budgetförutsättningar – 2025 med plan för 2026-2027.

Moderaterna i Bromölla

Vårt Bromölla kan bli bättre !

Förord

Varför väljer vi att presentera en egen typ av budget

Vi har tidigare sagt nej till den, som vi anser det, toppstyrda förvaltningsmodell som fullmäktige har beslutat om ska gälla för politiken i Bromölla och vi säger därmed nej till den budgetmodell som förvaltningen har föreslagit ska gälla i Bromölla. Vi anser att en centraliserad modell inte främjar ett demokratiskt styrelseskick. Vi anser att ett parti i sin budget ska utgå ifrån de behov som invånarna har gett uttryck för när de gick till val och lade sin röst. Vi går nu fram med en budget som bygger på deras val och deras behov och inte på de behov som förvaltning anser sig ha.

Vi värnar om en politik som tror på invånarens egna förmågor i att själv bäst bestämma över sitt liv och de val som ska göras och vi tror att alla människor växer när de kan försörja sig själva och forma sina egna liv. Att få vara en del av ett sammanhang och bidra till samhället skapar sammanhållning.

Vad vill vi uppnå med vår budget

Genom att vi presenterar en egen budgetmodell så ökar vi möjligheten att synliggöra ”svarta hål” och möjliga effektiviseringar. De ska frigöra resurser för offensiva satsningar i kärnverksamheterna.

Vi har övergripande mål till såväl verksamheterna som till hela förvaltningen. Antas vår budget ska dessa mål brytas ned, tillsammans med verksamheterna, till mätbara mål och indikatorer. Några exempel på våra övergripande mål är:

Verksamhetsmål

 • Alla barn och elever ska kunna läsa i årskurs 1
 • Alla potthåll inom kommunen ska åtgärdas inom 48 timmar

Gemensamma mål

Attraktivitet

 • Ökat antal nöjda företagare och invånare i Bromölla Trygghet och trivsel
 • Våra seniorer ska kunna välja utförare av hemtjänst eller det boende som passar dem bäst. God ekonomisk hushållning
 • Vi ska frigöra resurser inom verksamheterna så att vi kan använda dem till offensiva satsningar samt på sikt minska våra skatter och avgifter till förmån för våra invånare.

Mikael Efverman

Gruppledare Moderaterna

Inledning

Bromölla är värt så mycket mer, vi ser trots alla de fördelar som kommunen har med sitt läge i fin miljö mellan hav och sjö men trots detta minskar vår befolkning.

Alla de kostnadsökningar vi har sett i samhället kan mötas på olika sätt. Sittande styre i Bromölla har alltid valt att öka beskattningen på sina invånare i stället för att effektivisera sina verksamheter, som andra kommuner har gjort. Vi förespråkar att det alltid ska finnas ett effektiviseringskrav på en förvaltning.

Vår budget ska ses som en viljeavsikt och är inte detaljstyrd utan utvecklas tillsammans med förvaltningen. Större samhällsinvesteringar typ ny Simhall behandlas inte i denna budget utan hanteras via de kommande politiska beredningar som planeras.

Att lägga en budget innebär att prioritera, vi prioriterar våra befintliga företagare och våra befintliga invånare, trivs dessa så är det den bästa reklamen för att vända den negativa trenden som vi sett de senaste fem åren gällande vår befolkning.

Vi ska ha inställningen oavsett vilken funktion vi har som politiker eller tjänsteman att alltid ställa oss frågan: Hur kan jag göra dagen bättre för våra invånare?

Vi föreslår inga besparingar, däremot förslår vi effektiviseringar där möjligheten finns. För oss är detta att göra rätt saker på rätt sätt. Dessa medel som frigörs på detta sätt avser vi att lägga på våra prioriterade områden.

Trivsel kommer bland annat från att man är trygg, detta gäller i skolan, på äldreboendet eller var du än är i kommunen. Trivsel kommer också om du känner dig stolt över din kommun, då krävs det att vi ordning på våra broar, vägar och cykelbanor.

Lyckas vi med uppdraget att få våra företagare och medborgare att vara stolta över kommunen så kommer man också vara rädd om den samt sprida goda vitsord till vänner och bekanta. Vår övertygelse är att vi måste börja inifrån, se till att vår verksamhet fungerar och det är först sedan vi kan expandera.

Vi Moderater ser stora möjligheter till effektivisering inom förvaltningen och vi vill göra en total översyn av organisationen. Vidare ska det löpande skapas utredningsuppdrag i samspel mellan politik och förvaltning på åtgärder som ska leda fram till effektiviseringsåtgärder inom förvaltningen utan att kvalitén mot våra brukare försämras.

Vårt budgetförslag för 2025 vill vi kalla en familjebudget som riktar sig alla, för ett tryggt och trivsamt samhälle, för våra befintliga invånare och för våra medarbetare men även så attraktivt att det lockar nya företag och invånare.

Bromölla Moderaternas prioriteringar

Verksamhetsområden

Utbildning

Vårt uppdrag är att ge Bromöllas unga barn och elever en god utbildning och bra start i livet. Vi ska alltid kunna möta deras höga förväntningar, och deras höga krav på att undervisningen har hög kvalitet, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Det är därför viktigt att arbeta för att behålla och attrahera skickliga rektorer och pedagoger. Det systematiska kvalitetsarbetet är av avgörande betydelse för att förbättra skolresultaten ytterligare. Genom ett strukturerat utvecklingsarbete ska Bromöllas barn och unga ges de bästa förutsättningarna att själva forma sina liv.

Vi menar att grunden sätts redan i förskolan och i förskoleklassen, vi betonar vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser för elever som behöver extra stöd, samtidigt som begåvade elever ska få utmanade uppgifter. Alla elever ska få utmaningar och stöd utifrån sina individuella behov. Vår skola är en kunskapsskola som stärker likvärdigheten bland eleverna. Ingen elev ska lämnas efter och ingen elev ska hållas tillbaka. Skolan, klassrummet och pedagogiken ska utgå ifrån elevens behov och anpassas därefter i syfte att göra den likvärdig.

En förutsättning för att lyckas är att barnen/eleverna är i skolan, detta betyder att en absolut avgörande faktor för att lyckas långsiktigt är att barnen ska vilja gå i skolan samt vilja vara där. Forskning visar att läskunskapen är en annan avgörande faktor för att lyckas i livet.

Vi vill införa regler som säkrar ordningen och tryggheten i skolan. Genom att vi stärker befogenheter och står bakom våra rektorer och lärare, detta ger möjligheten att avvisa elever som återkommande stör lektionerna.

Vi vill tillsammans med näringslivet utveckla modeller för ett lärlingssystem som främjar studieresultat och anställningsbarhet.

Vi vill begränsa rätten till att delta i SFI till tre år från antagningen, att vi utarbetar handlingsplaner för våra insatser, att elevernas kunskaper ska prövas vid start och att möjligheten att studera i en annan kommun begränsas. Vi vill också skärpa kraven på goda kunskaper i svenska då detta är en grundförutsättning för en lyckad integration.

Våra mål som vi ska verka mot, är att;

 • Alla barn ska vara i skolan
 • Alla barn ska kunna läsa i Årskurs 1

Stöd och omsorg

En trygg och säker omsorg och ett bra stöd till behövande ska vara ett av kommunens viktigaste ansvarsområden. Vi ska känna oss trygga och självständiga i vårt dagliga liv oavsett ålder, förutsättningar och behov. Detta ska säkerställas genom att erbjuda väl fungerande och kvalitativa tjänster. Tjänsternas kvalitet ska också säkerställas genom ett löpande systematiskt kvalitetsarbete.

Vi välkomnar större valfrihet inom omsorgsområdet. Vi menar att det i detta ligger möjligheten för den enskilde att själv kunna välja utförare av hemtjänst eller det äldreboende som passar bäst. Vår inställning är att varje människa är unik och ska kunna välja vem som kommer hem och tar hand om dig eller välja bort en utförare man inte är nöjd med, detta ska vara självklart. VI tror på att den enskildes välbefinnande ökar och vi ska möjliggöra att de kan ta med sig sitt husdjur till sitt seniorboende.

Vi ser positivt på den utveckling som startat vad gäller införandet av välfärdsteknik inom omsorgen och vi tror att en väl anpassad individuell välfärdsteknik gör det möjligt för äldre att bo kvar hemma så lång tid som möjligt.

Vi kommer att satsa fortlöpande på vidareutbildningar och kompetensutveckling av vår omsorgspersonal. Vi vill erbjuda medarbetare att vidareutbilda sig till vårdbiträden, undersköterskor och specialistsjuksköterskor. För oss är medarbetarna vår viktigaste resurs och vi avser satsa på arbetsmiljön, personalen ska trivas och känna glädje när de går till sin arbetsplats.

I vår förra budget inför 2023 la vi fram ett förslag på hälsocenter/familjecenter och är därför mycket positiva att man nu går vidare med dessa tankar. Vi ser gärna att detta utvecklas ytterligare genom att koppla en öppen förskola till detta center.

Mötesplats ska skapas för våra seniorer för att vara ett stöd i hantering av mobil, appar, bankId, swish etc allt för att motverka ett digitalt utanförskap.

Aktiva seniorer ska erbjudas möjlighet att få verka som ett komplement i förvaltningens verksamheter.

Våra mål inom detta område är;

 • Det ska finnas ett boende för alla, dvs olika valmöjligheter ska erbjudas
 • Vi ska möjliggöra att den enskilde själv ska kunna välja utförare av hemtjänst

Samhällsutveckling och service

Målet är att verksamheten alltid ska utföras med utgångspunkt för kommuninvånarnas bästa. Kommunikation och dialog med medborgarna, föreningar och företag är en viktig del av verksamheten.

Kontrollen över investeringsportföljen måste vara ett prioriterat område.

I ett samhälle som är trivsamt och vackert minskar risken för skadegörelse, offentliga miljöer upplevs tryggare och invånarnas välbefinnande ökar.

Vi är positiva till välfärdsteknik men då främst som ett stödjande och utvecklande kvalitativt verktyg för verksamheten och för den berörde individen.

Vi menar att vi måste säkerställa att våra befintliga företag och medborgare trivs i kommunen. Näringslivets utveckling är en förutsättning för en hållbar utveckling för kommunen och för de välfärdstjänster som kommunen erbjuder.

Vi ska prioritera våra broar, vägar, cykelbanor och anläggningar så de håller en god kvalitet. Vi ska skapa fler byggbara tomter med olika boendealternativ.

Vi ska ha ett strukturerat arbetsmarknadsfokus och ett nära samarbete med näringslivet och föreningsliv för att få fler i sysselsättning. Vi är positiva till om våra medarbetare, kooperativa föreningar eller privata alternativ vill driva verksamheter som kommunen idag själva driver.

Våra mål inom detta område;

 • Alla potthåll inom kommunen ska åtgärdas inom 48 timmar
 • All trasig gatubelysning inom kommunen ska efter anmälan åtgärdas snarast möjligt

Gemensamma områden

Trygghet och trivsel

Vi ska skapa en hemkommun där alla trivs och känner sig trygga. Kommunen ska genomsyras av öppenhet, delaktighet och tillgänglighet. Det ska vara tryggt och säkert både för gammal och ung i Bromölla. Vi ska alltid visa varandra ömsesidig respekt.

Arbetet mot våld i nära relationer är viktigt och ett fortsatt bra och nära samarbete mellan socialtjänst, skola, polis, kvinnojourer samt andra myndigheter och organisationer samt frivilligorganisationer är prioriterat och en förutsättning för att lyckas. Vi ska aktivt verka för att öka tryggheten för de som är utsatta för våld i nära relationer.

I skuggan av ökat bistånd så befaras också den sociala ohälsan öka. Även här behöver Bromölla kommun bedriva ett aktivt arbete.

Vi ska främja och fördjupa samarbetet med och till föreningar och näringsliv.

Moderaternas linje är jobb före bidrag; den som kan jobba ska jobba. Det är det som är arbetslinjen. Vi tror att alla människor växer när de kan försörja sig själva och forma sina egna liv. Att få vara en del av ett sammanhang och bidra till samhället skapar sammanhållning. Det är grunden för ett trivsamt och tryggt samhälle.

Våra mål inom detta område, följs upp via enkäter;

 • Vi prioriterar våra befintliga företagare och våra befintliga invånare. Trivs de så skapas det en trovärdighet i att vi har en hög attraktivitet och det lockar automatiskt andra till att vilja bo och verka i Bromölla.
 • Vi vill stimulera föreningar för att kunna ta en vara aktiv part som främjar trygghet och trivsel

Attraktivitet

Vi har ett strategiskt bra läge som gör det självklart för företag och invånare att flytta till kommunen. Vår miljö är fantastisk, den ligger i fin miljö mellan hav och sjö. Det vi måste få till är en ökad stolthet över att bo och verka i Bromölla kommun. Vi vill verka för att vi kan få olika typer av lämpliga yrkesutbildningar inom såväl omsorg som inom andra yrkesrelaterade områden förlagda till Bromölla.

Genom möjligheten att välja olika typer av boende så ökar attraktiviteten. En möjlighet att kunna omvandla sin hyresfastighet till en bostadsrättsförening ska finnas.

Vi måste på sikt anpassa skattetrycket i Bromölla, nu är det högre än i jämförbara kommuner utan att våra invånare upplever högre kvalitet i servicen.

Våra mål inom detta område;

 • Ökad befolkning och fler företag
 • Ökat antal nöjda företagare och invånare i Bromölla

God ekonomisk hushållning

Kostnadsutvecklingen framöver måste vara lägre än skatteintäkternas utveckling, detta innebär att det inte fördelas mer i budgetanslag än den förväntade ökningen av skatteintäkter.

All utveckling framöver ska vila på ekonomisk hållbarhet, en god ekonomisk hushållning men också en ekologisk och social hållbarhet.

Vi ska tillsammans med medarbetarna särskilt utreda vad det är som orsakar stress.

Vi vill att det ska göras en total översyn av organisationen. Vidare ska det löpande skapas utredningsuppdrag i samspel mellan politik och förvaltning på åtgärder som ska leda fram till effektiviseringsåtgärder inom förvaltningen utan att kvalitén mot våra brukare försämras.

För att säkerställa ”god ekonomisk hushållning” ska det finns en koncernsamordning i form av mål, policys och riktlinjer. Vi ser en fördel om en koncernstruktur kan skapas.

Våra mål inom detta område;

 • Nettokostnadsandel <98%
 • Vi ska frigöra resurser inom verksamheterna så att vi kan använda dem till offensiva satsningar samt på sikt även möjliggöra att vi kan minska våra skatter och avgifter mot våra invånare.

Moderaternas vision och värderingar

Vår styrmodell syftar till att ge en tydlig målbild för vår verksamhet och en effektiv styrning utifrån visionen och de övergripande politiska målen.

Styrkedjan ska säkerställa att den politiska inriktningen och de politiska prioriteringarna genomsyrar verksamheterna i hela organisationen.

Visionen ger en långsiktig bild över hur det ska vara att leva, verka och vistas i Bromölla. Den ger den övergripande vägledningen för förvaltningens styrning.

Värdegrunden handlar om de gemensamma grundläggande värderingarna. Det är värderingar som påverkar beslutsfattande, agerande och bemötande. Värdegrunden kan sammanfattas i tre värdeord som syftar till att föra kommunens gemensamma arbete framåt och som tydligt sammanfogar kommunens vision, målområde och ledarskapsfilosofi. Dessa är förtroende, engagemang och förnyelse.

Målområde som är en nedbrytning av visionen och utgår från de politiska målen, vilka är uppdelade i tre övergripande områden som omfattar trygghet och trivsel, attraktivitet samt god ekonomisk hushållning. Verksamhetsområdens mål tydliggör målsättningarna och styrs ut till den förvaltning som bedriver verksamhet inom målområdet. Verksamhetsområdens mål görs uppföljningsbara genom ett prioriterat urval indikatorer med måltal som anger ambitionen för de närmaste tre åren, dessa tas fram gemensamt med förvaltningen.

Vision

Vårt framtida Bromölla – Bättre än Sverige!

I vårt framtida Bromölla värdesätter vi ansvarstagande, effektivitet och driftighet.

I vårt framtida Bromölla känner vi trygghet i att vi såväl idag som i morgon utvecklar goda levnadsvillkor som är bättre än rikets så att vi känner oss trygga i att vilja sätta bo, verka och utvecklas i Bromölla.

I vårt framtida Bromölla ska de som finansierar kommunens samtliga verksamheter känna sig helt trygga i att detta görs med en hög effektivitet och en god ekonomisk hushållning som är bättre än rikets.

I vårt framtida Bromölla prioriterar vi våra barn och ungas personliga utveckling, som är bättre än rikets, genom att ge dem en bra start i förskolan och goda förutsättningar att lyckas i skolan.

Värdeord

Förtroende

Det är vår övertygelse att vi alla vill utföra positiva handlingar till och för andra. Viktigt för oss är att vi har förtroende och tillit till varandra och till förmågan att vi enskilt eller tillsammans med andra lyckas i vårt arbete och våra insatser. En ej genomförd handling eller ett misslyckande i utförandet kan vi lättare acceptera om det beror på bristande kompetens, än om misslyckandet är ett resultat av bristande välvilja eller oärlighet.

Genom vår tillit till våra medarbetare släpper vi på kontrollen över processen och vi fokuserar på det resultat som vi vill uppnå. Finner vi att vi behöver justera processen så gör vi det i förtroende och tillsammans med våra medarbetare.

Engagemang

Engagemang skapas av delaktighet och när kompetens tas tillvara. Gemensamt finner man lösningar. Engagemang innebär en drivkraft att arbeta mot målen och nå resultat. Engagemang driver utvecklingen framåt och skapar nyfikenhet att lära sig mer. Det bidrar till en positiv arbetsmiljö präglad av arbetsglädje och framåtanda.

Förnyelse

Förnyelse skapas genom delaktighet i att skapa en arbetsmiljö som präglas av öppenhet och tillit. Medarbetare tar aktivt ansvar i det dagliga arbetet och har möjlighet att påverka verksamhetens planering framåt. Det är viktigt att vara flexibla inför förändringar och hitta lösningar som ger resultat. Med ett aktivt medarbetarskap möter vi nya förutsättningar med nyfikenhet och kreativitet, stöttar varandra, möter idéer med intresse och firar framgångar.

Uppföljning

En viktig del i målstyrningen är jämförelser med andra kommuner som kan anses ha jämförbara förhållanden. De valda referenskommunerna är Sölvesborg, Östra Göinge, Örkelljunga, Olofström och Osby samt givetvis mot rikssnittet bland kommuner i Sverige.

Konkreta mätbara mål ska kopplas till våra övergripande målområde. Vi har inte i vår budget synliggjort de konkreta målen, vilka är av avgörande betydelse, vi anser det är viktigt att förvaltningen medverkar aktivt i framtagandet av dessa. Resultatet av denna tillitsbaserade process ska ge årliga förbättringar och högre effektivitet till en lägre kostnad.

Uppföljning av målen/indikatorerna ska göras löpande i Månadsredovisningen, Delårsrapporteringen samt i Årsredovisningen. I samband med redovisningen ska analys gjorts, och vid behov ska åtgärdsförslag tas fram enligt nedanstående process;

Planera -> Genomföra -> Uppföljning och analys -> Rapportera och åtgärda Vid uppföljning och analys ska denna grundas på nedanstående modell;

VAD? – Vad ser vi? Vilka iakttagelser ser vi?

Viktigt att här fokusera på fakta, exempel ska tas från omvärlden och/eller baseras på statistik. Denna information kan presenteras tidigare än Varför och Hur.

VARFÖR? – Varför ser det ut som det gör? Vilka orsaker kan vi se? Vilka slutsatser kan vi dra? Om det finns en positiv utveckling ska också denna kommenteras, vad som gjorts för att nå den effekten. Om vi efter genomförda åtgärder fortfarande ser en negativ utveckling eller ingen utveckling alls, då ska detta föranleda att fråga oss varför det har blivit så.

HUR? – Förslag och rekommendationer ska tas fram hur vi ska gå vidare. Ibland kan dessa frågor leda till konkreta förslag på åtgärder, ibland handlar det snarare om förslag på att fortsätta analysera ett område. En rekommendation kan också vara att inte göra någonting – exempelvis om vi ser att eventuella åtgärder skulle kräva resurser som vi inte har. Förankring och beslut tas i kommunstyrelsen.

Uppdragsförteckning

 • Förvaltningen får i uppdrag att kartlägga färdigheterna bland elever redan i förskoleklass
 • Förvaltningen får i uppdrag att utforma en strukturerad återkoppling mellan förskoleklass och förskola
 • Förvaltningen får i uppdrag att utreda utformningen av en sk Familjecentral i Bromölla inkluderat en öppen förskola.
 • Förvaltningen får i uppdrag att löpandes skapa utredningsuppdrag i samspel mellan politik och förvaltning på åtgärder som ska leda fram till effektiviseringsåtgärder inom förvaltningen utan att kvalitén mot våra brukare försämras
 • Förvaltningen får i uppdrag att se över strukturen för våra bolag, eventuell koncernstruktur ingår i detta uppdrag. Syfte att förbättra effektiviteten.
 • Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur vi kan förebygga stress bland våra medarbetare
 • Förvaltningen får i uppdrag att främja och utveckla föreningslivet i hela kommunen. I detta uppdrag ligger strävan mot lokala Samhällsföreningar i alla byar och orter i vår kommun.
 • Förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med seniororganisationerna utveckla ett fördjupat samarbete inom kommunens olika verksamheter.

Beslutspunkter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande budgetpunkter 2025

Att kommunalskatten fastställs till 22,56 kronor per skattekrona.

Att nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag skall vara 98 % Att fastställa vision, prioriteringar och målområde enligt bifogat förslag,

Att målsättningen f6r Bromölla Vatten och Energi AB, AB Bromöllahem samt Bromölla Fritidscenter AB är enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och fastställs genom Ägardirektiv, Bolagsordning och via Aktiebolagslagen.

Att fastställa driftsbudgeten på nämndsnivå, vilket innebär beslut om nettoanslag för Kommunstyrelsen, Myndighetsnämnden, Revisionen, Överförmyndarnämnden och Valnämnden.

Att fastställa Moderaternas budget 2025 med inriktning för 2026-2027 enligt bifogat förslag

Att Investeringsbudgeten bygger på möjlig självfinansieringsgrad och fastställs till 160,3 mnkr för totalt under perioden 2025/2026/2027.

Att kunna omdisponera mellan projekt och till ett maxbelopp på 1 mnkr utan beslut i kommunfullmäktige.

Att kommunstyrelsen under år 2025 har rätt att omsätta lån dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2025

Att utdelning från AB Bromöllahem fastställs till det maxbelopp som anges i lagen om allmännyttiga bostadsbolag. För övriga bolag hämtas ingen utdelning.

Att driftsbidraget till Bromölla fritidscenter AB för 2025 fastställs efter att ansökan inkommit från bolaget.

Att kapitaltäckningsgaranti lämnas till kommunens samtliga helägda bolag.

Att borgensavgifter om 0,35 % beräknat på utestående borgensbelopp per 31/12 för året före aktuellt budgetår. Avgiften gäller för kommunens koncernföretag

För Moderaterna

Mikael Efverman  Gruppledare           Hanne Kattem Ordförande April 2024

                       

                                                              

Dela på sociala medier